DODATKI   MIESZKANIOWE

   Wnioski do pobrania:       1. w-dod-mieszk.doc               

 

Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa 21 czerwca 2001 r. o datkach mieszkaniowych / Dz . U. z dnia 10 lipca 2001 r. z póź .zmian /

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z niżej wymienionych tytułów :

 

-   najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych

-   członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego  prawa do lokalu mieszkalnego .

-    osobom zamieszkującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,

-    innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

-    osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek  mieszkaniowy przysługuje w/w osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających  datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od w/w kwot ale kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego – należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Poprzez GOSPODARSTWO DOMOWE rozumie się lokatora samodzielnie zajmującego   lokal lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego lokatora.

DODATEK MIESZKANIOWY przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, Burmistrz Miasta i Gminy w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 m-cy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.

Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, nie uzasadniająca przyczyna pomocy finansowej na wydatki mieszkaniowe.

Upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:

-     ruchomości i nieruchomości

-     zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Odwołanie od decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom wnosi się do Samorządowego Kolegium   Odwoławczego  w Krakowie, ul.  Lea 10, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość płaconego dodatku mieszkaniowego.

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania zostanie stwierdzone, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI. Należności te wraz z odsetkami  i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku – decyzja, którą przyznano dodatek wygasa.

DODATEK MIESZKANIOWY wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania opłat za lokal mieszkalny, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca „z góry”. Pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu  zaległości obejmujących pełne 2 miesiące.

NORMATYWNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej „normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

-        35m2 dla 1 osoby,

-        40m2 dla 2 osób,

-        45m2 dla 3 osób,

-        55m2 dla 4 osób,

-        65m2 dla 5 osób,

-        70m2 dla 6 osób,

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej    kolejnej osoby, zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2 .

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózki lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

WYDATKI na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

-     30% albo

-     50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

WYDATKAMI PONIESIONYMI przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Wydatkami takimi są:

-        czynsz

-        opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego

-        opłaty eksploatacyjne spółdzielni mieszkaniowej

-        zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z nieruchomością      wspólną

-        świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego

-        inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów

WYSOKOŚĆ DODATKU MIESZKANIOWEGO stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotę stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

1)      15% dochodów gospodarstwa  domowego – w gospodarstwie jednoosobowym

2)      12% dochodów gospodarstwa  domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym

3)      10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury  w gospodarstwie jednoosobowymi 100 % w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów, wówczas dla celów obliczenia  dodatku mieszkaniowego przyjmuje się  wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości

1)      20 % dochodów gospodarstwa  domowego – w gospodarstwie jednoosobowym

2)      15 % dochodów gospodarstwa  domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym

3)      12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania , w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczał na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego .