O G Ł O S Z E N I A 

  

18.01.2018

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – WYDAWANIE PACZEK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuje , że będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego   Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wydawanie paczek odbędzie się w remizie OSP w Lgocie Wielkiej w dniach:

25.01.2018 r. - czwartek - w godz. 16 – 19

26.01.2018 r. - piątek - w godz. 16 – 18

29.01.2018 r. - poniedziałek - w godz. 10 -12

Informujemy , że ilość paczek jest ograniczona , paczki wydawane będą do wyczerpania produktów.

Zapraszamy po odbiór paczek.
        

21.11.2017

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – WYDAWANIE PACZEK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuje, że będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych       do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wydawanie paczek odbędzie się w remizie OSP w Lgocie Wielkiej w dniach:

06.12.2017 r. - środa - w godz. 16 – 19

07.12.2017 r. - czwartek – w godz. 16 – 18

11.12.2017 r. - poniedziałek – w godz. 10 -12

W dniu 11.12.2017r. paczki żywnościowe będą wydawane tylko do wyczerpania .

Zapraszamy po odbiór paczek.

 

03.11.2017       

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

                                                 Otwórz plik   Informator za życiem

 

 

28.09.2017

                                                                     POMOC ŻYWNOŚCIOWA
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuje , że można wypełniać skierowania do otrzymywania pomocy 

żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.Osoby , które otrzymają skierowanie będą    

mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.   

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowa-    

lności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej , spełniających

kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego   

uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł. dla osoby w rodzinie), 

na podstawie skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Podprogram 2017 jest kontynuacją    

Podprogramu 2016 , w ramach którego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu objął wsparciem 992 osoby

przekazując im 33272,52 kg żywności. Wydawanie paczek odbędzie się w remizie OSP w Lgocie Wielkiej w dniach:

03.10.2017 – w godz. 16-19

04.10.2017 – w godz. 16-18

09.10.2017 – w godz. 10-12

Paczki żywnościowe z Caritasu wydawane są również w Punkcie Charytatywnym przy Parafii św. Katarzyny w Wolbromiu po

wcześniejszym otrzymaniu skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uprawniona osoba może otrzymać tylko jedno skierowanie.

Dodatkowo informujemy , że w związku dużą ilością wydanych paczek żywnościowych w dniach 3 - 4.10.2017 r. zachodzi

ewentualność ,że w dniu 09.10.2017r będzie niewystarczająca ilość paczek do rozdysponowania.

27.06.2017.
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,  że dnia 30.06.2017 roku (piątek) o godzinie 8.00 na placu targowym w Wolbromiu

odbędzie  się bezpłatne rozdanie jabłek dla wszystkich mieszkańców Wolbromia.

Jabłka przekazuje Fundacja ,,SERCE'' ze Skarżyska Kamiennej.

21.04.2017.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuje , że w dniach 27-29 kwietnia 2017 r. i 4-5 maja 2017r. będą wydawane paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  dla osób , które otrzymały skierowania z MOPS Wolbrom.

Wydawanie paczek odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie Wielkiej w dniach:

 

  27.04.2017r. 16.00-19.00
  28.04.2017r. 16.00-19.00
  29.04.2017r. 10.00-12.00
  04.05.2017r. 16.00-18.00
  05.05.2017r. 16.00-18.00

 

Zapraszamy po odbiór paczek.

    12.04.2017                                                                                                                                                                                       Przeciw przemocy

 

           Nikt nie ma prawa bić ani poniżać najbliższych. Przemoc domowa nie jest tylko wewnętrzną sprawą rodzinną                       ale jest przestępstwem ściganym przez prawo.

            Każdy z nas może mieć wpływ na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wystarczy tylko przerwać „zmowę milczenia” wobec zjawiska przemocy domowej, nie akceptować zachowań agresywnych wobec najbliższych. W wielu przypadkach można powstrzymać przemoc wobec członków rodziny, dzieci dzięki wczesnej interwencji sąsiadów, znajomych, rodziny. Właściwa        i odpowiedzialna reakcja otoczenia pozwoli instytucjom zajmującym się pomaganiem dotrzeć do osób, które tej pomocy potrzebują.

            Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, widzisz dziecko krzywdzone przez dorosłych nie bądź obojętny na ich      krzywdę – REAGUJ !

            Każdy potrzebujący pomocy może uzyskać ją w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Wolbromiu ( tel. 32 644 10 75 ),      w Komisariacie Policji w Wolbromiu, jeśli niepokój wzbudza sytuacja dziecka można powiadomić także Sąd Rejonowy w Olkuszu               ( nawet anonimowo ), szkołę.            

            Na terenie Miasta i Gminy Wolbrom działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy MOPS Wolbrom ( codziennie przyjmują: referent do spraw uzależnień, pracownik socjalny ).

             Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą otrzymać kompleksową pomoc w Punkcie Informacyjnym dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie mieszczącym się w budynku MOPS Wolbrom. W Punkcie bezpłatnych porad udzielają: psycholog ( 2 razy w miesiącu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ), prawnik ( wtorek 10.00-12.00 ), pracownik socjalny                   ( czwartek 13.00-15.00 ).

            W celu wzmocnienia opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w Punkcie organizowany jest w ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30 – 16.30 trening umiejętności wychowawczych prowadzony przez psychoterapeutę.

            Można także skorzystać z pomocy w formie wsparcia asystenta rodziny. Asystent rodziny to pomocnik, mediator, doradca,  który ma wspierać i aktywizować rodziny poprzez zmianę stosunku do własnej sprawczości, pokonywanie trudności życiowych zwłaszcza dotyczących opieki i wychowania dzieci.

            W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu działa również Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień,   odbywają się zajęcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie ( środa 15.00 – 19.00, czwartek 16.00 – 20.30 ).

            Pomoc można uzyskać również w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu – konsultant ds poradnictwa specjalistycznego i organizacji interwencji kryzysowej przyjmuje w godz. 7.00 – 15.00 ( pok. nr 20),               tel. 32/ 643 39 41 wew.21 ).

 

20.03.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu , informuje, że od 2017r. więcej osób będzie mogło skorzystać z  pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Wspomnianą pomocą będą mogły być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , spełniające kryteria     określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego            do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł. dla osoby w rodzinie.

Wydawanie paczek dla osób , które otrzymały skierowania z MOPS odbędzie się w remizie OSP w Lgocie Wielkiej w dniach:

23.03.2017 r. w godz. 16-19                                                                                                                                                25.03.2017 r. w godz. 16-18                                                                                                                                                27.03.2017 r. w godz. 10-12

20.10.2016.

                                                            ,, Nikt nie rodzi się rodzicem’’

            XXI wiek niesie ze sobą wiele innowacji i udogodnień. Żyje się szybko i zdarza się zapomnieć na chwilę , że w szumie informacji, wydarzeń jest rodzina, dzieci. Wszechobecny Internet, a w nim porady jak żyć, często wzmaga w ludziach lęk – czy na pewno dobrze sobie radzę w roli rodzica? Czy dobrze wychowuje swoje dziecko?

            Wzorce wychowawcze przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Jednakże poprzez pracę nad sobą można zmienić negatywne schematy. Każdy świadomy rodzic może doskonalić swoje kompetencje rodzicielskie. Praca z emocjami prowadzi do lepszego zrozumienia siebie i dziecka, a także do poprawy komunikacji na linii rodzic – dziecko. Rola rodzica niesie za sobą odpowiedzialność za dziecko. Rodzina jest pierwszym systemem, w którym mały człowiek uczy się rozwiązywania konfliktów. To rodzice uczą  wchodzenia w relacje z innymi. Uczą pewności siebie, wiary we własne możliwości, poczucia sprawstwa. Przekazują dziecku pewne schematy postępowania. To czego doświadczy dziecko w kontakcie z rodzicami, powtórzy w dorosłym życiu. 

            Wychowując dziecko warto korzystać z takich metod wychowawczych jak nagroda, kara, wzmacnianie, wygaszanie.       Wobec dziecka nie wolno stosować przemocy fizycznej, ani psychicznej. Należy dołożyć wszelkich starań, aby jego dzieciństwo     było  spokojne, pełne miłości i zrozumienia.

            Szczęśliwe dziecko jest gotowe do podejmowania aktywności, nowych wyzwań. Świadomi rodzice dokładają wszelkich    starań, aby umożliwić swoim podopiecznym rozwój poznawczy, społeczno – emocjonalny, a także fizyczny.  Wychowując dziecko warto za nim podążać. Dostrzegać jego potrzeby, możliwości, a także ograniczenia. Należy szanować jego  zdanie i wspólnie podejmować dobre decyzje. Takie postępowanie sprawia, że dziecko uczy się odpowiedzialności za swoje czyny.

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza  na szkolenie pod        tytułem ,, Nikt nie rodzi się rodzicem’’, które odbędzie się   w dniu 28.10.2016 r. o godz. 17.00 w Domu Kultury w   Wolbromiu. Szkolenie obejmie część wykładową, a także konsultacje z psychologiem. Szkolenie poprowadzi psycholog, psychoterapeuta Karina Szybalska.

           

16.09.2016.

                                                                               I n f o r m a c j a


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy realizację programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016 dla mieszkańców gminy WOLBROM. Program potrwa do czerwca 2017 roku.
Pierwsze terminy wydawania żywności to: m-c wrzesień.

Miejsce wydawania żywności: Remiza Straży Pożarnej w Lgocie Wielkiej.

Informujemy również o prowadzonych przez nasz ośrodek tzw. działaniach towarzyszących:

Na przykład:
Porady z zakresu prawa cywilnego dla podopiecznych: Porady odbywają się każdego dnia tygodnia w godzinach pracy ośrodka.
Punkt informacyjny dla osób uzależnionych: Punkt informacyjny czynny w każdą środę w godzinach 16:00 – 20:00

Organizujemy też okolicznościowe spotkania, np. wigilie dla samotnych, itp.

Ponadto, Bank Żywności w Krakowie we współpracy z naszym ośrodkiem będzie realizował warsztaty kulinarne, żywieniowe i edukacji ekonomicznej. O ich terminach będziemy Państwa informować na bieżąco, prosząc równocześnie o pomoc w rekrutacji osób korzystających z Programu. Szczegółowe informacje o terminach wydawania żywności, działaniach towarzyszących oraz prowadzonych warsztatach będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej www.wolbrom.pl

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do połowy czerwca 2017 roku w Wolbromiu , osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, ser żółty, mleko UHT, fasola biała, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.
Na ser żółty będzie ogłoszony dodatkowy przetarg –dostawy do magazynu Banku Żywności w Krakowie planowane są dopiero od stycznia 2017.
Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
 

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/ dostępny jest film o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

20.06.2016.

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,  że dnia 21.06.2016 roku (wtorek) o godzinie 9.00 na placu targowym w Wolbromiu

odbędzie  się bezpłatne rozdanie jabłek dla wszystkich mieszkańców Wolbromia.

Jabłka przekazuje Fundacja ,,SERCE'' za Skarżyska Kamiennej.

 

17.05.2016

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLBROMIU OGŁASZA NABÓR NA

KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH DLA OSÓB CAŁKOWICIE

 UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

 

            W związku z art.149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z     2015r poz 583 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na  piekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły.

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu prowadzi nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań:

·         sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych  i składaniu oświadczenia woli.

            Opiekunem może stać się osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie                       ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem   zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

            Ustanowienie opiekuna następuje postanowieniem sądu, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje zaświadczenie stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego. 

 Opiekun prawny może wystąpić do sądu opiekuńczego o przyznanie mu wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Wymagane dokumenty:

·         Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

UWAGA – Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.

 

Zgłoszenia na kandydatów na opiekunów prawnych są wyłącznie przyjmowane osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu

ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego”.

Dyrektor MOPS w Wolbromiu przewiduje możliwość rozmowy wstępnej przed umieszczeniem na liście.

Dyrektor MOPS w Wolbromiu wystosuje pisemną informację o umieszczeniu na liście kandydatów na opiekuna prawnego.

Załączniki:

·         Oświadczenie kandydata.doc

  

06.04.2016.

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,  że dnia 08.04.2016 roku (piątek) o godzinie 8.00 na placu targowym w Wolbromiu

odbędzie  się bezpłatne rozdanie jabłek dla wszystkich mieszkańców Wolbromia.

Jabłka przekazuje Fundacja ,,SERCE'' za Skarżyska Kamiennej.

11.01.2016.

Darmowe porady prawne w MOPS

 

Kończy się umowa Gminy Wolbrom z krakowskim Stowarzyszeniem Dobrej Nadziei, na podstawie której świadczone były bezpłatne porady prawne dla osób mniej zaradnych, nieświadomych swoich praw, nieporadnych w załatwianiu spraw urzędowych. Osoby te nie zostaną jednak bez prawnej pomocy. Podobne usługi od nowego roku będą świadczone na podstawie umowy ze Starostą Olkuskim w wolbromskim MOPS.

Udzielane przez ostatnie pół roku w urzędzie bezpłatne porady prawne cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców gminy Wolbrom. Umowa z prawnikami ze Stowarzyszenia Dobrej Nadziei kończy się 31 grudnia, ale to nie koniec  dostępu do darmowych usług prawniczych w Wolbromiu. Na mocy podpisanego przez burmistrza Adama Zielnika ze starostą Pawłem Piasnym porozumienia w siedzibie wolbromskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od nowego roku zostanie otwarte biuro prawne, które będzie czynne pięć dni w tygodniu:

w poniedziałki, środy i piątki w godz.  8-12 i we wtorki i czwartki w godz. 11-15

 Organizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest nowym obowiązkiem, jaki przypisano samorządom    powiatowym w specjalnej ustawie. Od 2 stycznia 2016 roku na mocy porozumienia pomiędzy powiatem i gminami, na terenie całego powiatu olkuskiego ma zostać uruchomionych pięć podobnych punktów, w których mieszkańcy będą mogli otrzymać bezpłatne      porady prawne.

 

Szczegóły pod linkiem : Darmowe porady prawne

 

21.12.2015.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).    Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the          Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia                  11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez  udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny,   Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji       życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej,            tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.         Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

 

09.11.2015.

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu organizuje trening umiejętności wychowawczych w dniach 20.11.2015 r.

 i 27.11.2015 r. w godzinach 9.00 - 13.00. Trening odbędzie sie w siedzibie MOPS  Wolbrom, ul Skalska 20.

Zapraszamy osoby zainteresowane.

19.10.2015. 

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLBROMIU

prowadząc rozpoznanie zainteresowaniem świadczenia usług na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych ogłasza :

wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji rodziny wspierającej

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje art. 29,30 i 31 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie    pieczy zastępczej ( tj. Dz. U. Z 2015 poz. 332 ).

Warunki, które winny być spełnione przez kandydatów na pełnienie funkcji rodziny wspierającej:

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w :

·         opiece i wychowaniu dziecka,

·         prowadzeniu gospodarstwa domowego,

·         kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierające może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka po przeprowadzeniu w    miejscu zamieszkania rodziny rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Oferta winna zawierać :

1.      Motywację do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

2.      Opis warunków mieszkaniowych w przypadku dysponowania własnym lokalem.

3.      Opis sytuacji rodzinnej.

Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z zasadami zwrotu kosztów z tytułu pełnienia funkcji rodziny wspierającej.      nformacje będą udzielane w pokoju nr 7 w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej ul. Skalska 20.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji rodziny wspierającej''

Osobiście w pokoju nr 7, w godzinach pracy MOPS od 7.00 do 15.00 lub przesyłać na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej u. Skalska 20, 32-340 Wolbrom.

30.04.2015

"Pierwszy dzwonek" - wsparcie dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+

 

W dniu 21 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego  w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

Wsparcie w wysokości do 150 zł może otrzymać każdy uczeń z rodziny, w której dochód nie przekracza kwoty 684 zł netto na osobę (dochód liczony na podstawie ustawy o pomocy społecznej).

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów na dofinansowanie artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Deklaracje należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbrmiu  ul. Skalska 20  do dnia 15 maja 2015 r.

Szczegółowych informacji na udzielają pracownicy w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu ul. Skalska 20 lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 644 00 70, 32 644 00 71.

Przykładowa lista artykułów objętych wsparciem:

1)      podręczniki wymagane programem nauczania;

2)      zeszyty, okładki, bloki rysunkowe, techniczne, papier kolorowy;

3)      przybory szkolne: piórniki, długopisy, farby, kredki, nożyczki, flamastry;

4)      elementy stroju gimnastycznego: buty sportowe, strój gimnastyczny - po jednej sztuce dla każdego ucznia;

5)      plecak lub tornister – po jednej sztuce dla każdego ucznia.

 

Wzór deklaracji można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu                        

 

 lub pod linkiem :      Deklaracja uczestnictwa w projekcie Pierwszy dzwonek 

                               Regulamin projektu Pierwszy dzwonek

                               Oświadczenie