Świadczenia Rodzinne   Świadczenia rodzinne przysługują: - obywatelom polskim; - cudzoziemcom do których stosuje                  się przepisy o koordynacji systemów  zabezpieczenia społecznego, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym. ...... >>

Świadczenia opiekuńcze  Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji ..... >>

Zasiłek dla opiekuna  Zasiłek dla opiekunów przysługuje: osobie, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw pozycja 1548 oraz z 2013 roku pozycja 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.....>>

Świadczenie rodzicielskie Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie...>>

     Ustawa o Świadczeniach Rodzinnych pdf.

            Druki do pobrania SR