USŁUGI  OPIEKUŃCZE

1.Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

5. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. 

6. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

7.Odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone osobie w miejscu zamieszkania ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Zasady zwrotu i odpłatności przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze następuje na zasadach określonych  poniżej.

          Ustala się koszt za 1 godzinę w 2013 roku :

-   usługi opiekuńcze na kwotę 6.00 zł.

      

wg. art 8 ust. I  ustawy

o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w %

 

do 100 %    

osoby samotne nieodpłatnie  

osoby w rodzinie nieodpłatnie

101 - 125

17,00%

25,00%

126 - 150

25,00%

35,00%

151 - 175

35,00%

45,00%

176 - 200

50,00%

65,00%

201 - 250

70,00%

85,00%

251 - 400

85,00%

95,00%

Pow. 400

100,00%

100,00%

 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego z odpłatności, a w szczególności ze względu na:

- konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedna osobą w tym samym gospodarstwie  domowym 

- wystąpienia zdarzenia losowego 

9.Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób.